اين تالاب در فاصله 25 كيلومتري نقده و در شمال جاده گرده قيط ـ مميند واقع شده و قبلاً در حدود 180 هكتار وسعت داشته ولي بعلت ريزش آب كانال زهكشي پايين دست سد حسنلو به اين محل و احداث دايك توسط اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي و جمع شدن آب بر وسعت آن افزوده شد و حدود 800 هكتار مي‌رسد دليل اين امر وجود خشكسالي‌هاي اخير چندين ساله و نبود محل مناسب براي پرندگان آبزي و كنار آبزي بوده است.