بازدید فرماندار و اعضای کمیته درمان و پیشگیری شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان از کمپ ترک اعتیاد
در این دیدار آقای فرامرزی از وضعیت پذیرش و اسکان و همچنین مدت زمان ترک معتادین سوالاتی از مسئولین کمپ و همچنین دکتر و سوپروایزر، از نحوه خدمات رسانی و تغذیه معتادین گزارش دادند.
در این بازدید ودیدار رئیس اداره بهزیستی و معاونت شبکه بهداشت و درمان در خصوص چگونگی تجهیز و بروز نمودن کمپ و رفع نیاز معتادین قول مساعد داده و اظهار کردند که با تجهیز کمپ به لوازم ورزشی و زیبا سازی مکان کمپ بتوانند نسبت به معتادین و عودت آن به خانواده های آنها خدمات شایسته ای را ارائه نمایند.