صبح دیروز از حدود ساعت 6:30 صبح فرامرزی فرماندار شهرستان نقده از ادارات آبفای شهری، دامپزشکی و تعاون روستایی این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید فرماندار شهرستان بر افزایش رضایتمندی ارباب رجوع تاکید کردند.