جلسه حقوق شهروندی به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء درمحل سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.
فرامرزی فرماندارشهرستان نقده در ابتدا با ارزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر بیان داشتند: حقوق شهروندی برگرفته از اصل 134 قانون اساسی با 120 ماده و22 بند تدوین یافته است. ایشان در رابطه با محتوا و مفاد حقوق شهروندی در نظام اداری اظهار داشتند: دستاوردهای اجرایی شهرستان در خدمت رسانی به شهروندان نسبت به کرامت انسانی و رفتارمحترمانه، اسلامی و همچنین با بیطرفی کامل، با رعایت قوانین و مقررات، پرهیز از تبعیض اهتمام ورزیده و طبق بند 13 ماده 2 حقوق شهروندی در نظام اداری در دسترس آسان شهروندان به خدمات اداری مبادرت ورزند.
ایشان در ادامه افزودند: در رعایت اقدامات حقوق شهروندی هیچگونه قصوری در دستگاه های اجرایی پسندیده نیست و مسئولین ادارات می بایست در وهله اول نسبت به آشنایی و شناخت کامل مفاد حقوق شهروندی آموزش های لازم را ببینند و در ادامه فعالیت شهروندان و مخاطبین خود را، نسبت به حقوق خویش آشنا سازند.
در این جلسه مقرر گردید: با عنایت به ماده 17 حقوق شهروندی تمامی ادارات شهرستان نسبت به ایجاد میز خدمت و تقویت بنیه کارشناسی و پاسخگویی آن به شهروندان اقدام نمایند.
کارگروه های تخصصی حقوق شهروندی به ویژه کارگروه اشتغال نسبت به شفاف سازی وضعیت اشتغال شهرستان وآشنایی مردم با مقررات و قوانین اقتصادی اقدام نمایند.
دستگاه های اجرایی شهرستان در اجرای شرح وظایف و رعایت الزامات حقوق شهروندی از موازی کاری پرهیز نمایند.