(آگهی مناقصه)
دهیاری روستای قره قصاب در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شماره 35 مورخه24/3/97 شورای اسلامی روستا تعدادی از معابر روستا به مساحت حدود 7000 متر مربع جهت عملیات زیرسازی و آسفالت (قیر رایگان از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) را از طریق مناقصه به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید از تاریخ 27/3/97 تا آخر وقت اداری تاریخ 3/4/97 قیمتهای پیشنهادی خود را به بخشداری محمدیار قسمت دایره فنی تحویل نمایند. ضمنا به تقاضای متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق قیمت پیشنهادی ارائه نمایند ترتیب عمل داده نخواهد شد.
شرایط مناقصه:
یک: برگزاری مناقصه در تاریخ 4/4/97 روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح در حضور شرکت کنندگان در محل بخشداری محمدیار خواهد بود. دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
دو: تهیه کلیه مصالح لازم – نیروی انسانی – ابزارآلات – و حمل آن به پای کار و اجرابعهده پیمانکار خواهد بود.
سه: تمامی مصالح مصرفی بایستی مطابق با استاندارهای لازم و با تایید ناظر فنی باشد
چهار: پیمانکار موظف است با برنامه ریزی منظم تمامی عملیات اجرایی را تا موعد مقرر به اتمام برساند
پنج: درصورت تاخیر در اجرا و نارضایتی دهیاری در پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی دهیاری مختار خواهد بود نسبت به تعیین پیمانکار دوم اقدام نماید
شش: پیمانکار ملزم به رعایت موارد و نکات فنی در حین اجرای عملیات می باشد در صورت بروز هرگونه خسارات جانی و مالی خود پیمانکار عهده دار خواهد بود
هفت: این مناقصه مشمول هیچگونه تعدیل و اضافه بها نخواهد بود.
هشت: پیمانکار موظف به حفظ مصالح و ابزار آلات و ماشین آلات مربوطه بوده و دهیاری هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
نه: در صورت عدم تعهدات مربوط به هریک از بندهای فوق از حساب پیمانکار کسر خواهد گردید.
ده :کلیه پرداختهای مالی بعد از تایید دفتر فنی بخشداری و ناظر فنی خواهد بود.
یازده : کلیه عملیات اجرایی و محل اجرا برابر نقشه ها و دتایلهای مربوطه که از طرف بخشداری و دهیاری تهیه خواهد شد خواهد بود.
دوازده: کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و ارزش افزوده و غیره بعهده پیمانکار خواهد بود.
سیزده : از کل مبلغ نهایی هزینه شده برای اجرای عملیات مناقصه ده درصد بعنوان حسن انجام کار تا یکسال بعد از تصویه حساب کسر خواهد گردید:
چهارده:شرکت کنندگان در مناقصه بایستی مبلغ 50000000 ریال را به شماره حساب 19/ 54346314109320 نزد پست بانک ایران شعبه نقده بنام دهیاری قره قصاب واریز و فیش واریزی را به همراه پاکت شرکت در مناقصه به بخشداری محمدیار تحویل نمایند.لازم به توضیح است در صورت انصراف بعد از برنده شدن در مناقصه از نفرات اول تا سوم مبلغ فوق به نفع دهیاری ضبط خواهد گردید.
پانزده: ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر مورد تایید دهیاری وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی الزامی است .
شانزده: شرکت کنندگان می توانند جهت کسب هر گونه اطلاعات و دریافت نقشه های اجرایی و مشخصات فنی در ساعات اداری به دفتر فنی بخشداری محمدیار مراجعه نمایند.

(دهیاری روستای قره قصاب)