بدین وسیله به اطلاع می رساند مزایده فروش سوخت مرز نشینان به مدت یک هفته از تاریخ ۹۷,۲,۳ لغایت ۹۷,۲,۹ تمدید می گردد و تاریخ بازگشایی پاکات شرکت کنندگان مورخ ۹۷,۲,۱۰ خواهد بود.
ضمنا سایر شرایبط قبلی به قوت خود باقی می باشند .
شرکت کنندگان جهت آگاهی از نحوه ثبت نام و ارائه مدارک به روزنامه های کثیرالانتشار محلی و سایت استانداری آذربایجان غربی و سامانه "ستاد" (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) مراجعه نمایید .
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی