واقف خیراندیش سرکار خانم فاطمه رستم پور با حضور در اداره اوقاف نقده یک قطعه زمین مسکونی بمساحت ۹۷ متر مربع واقع در شهر محمدیار به ارزش ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را با نیت هزینه های روزانه مسجد امام حسین (ع) این شهر وقف کردند.