اولین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نقده در سال 97، به ریاست فرماندار و با حضور سایر اعضاء و مدعوین، روز شنبه مورخه 97/1/18 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.
فرامرزی فرماندارشهرستان در این جلسه بیان کردند: اعضاء و کمیته تخصصی برای پیشرفت اهداف دولت و سیاست های مقام معظم رهبری(مد) در امر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، می بایست درسال جاری با دیدگاه تخصصی و با ارائه برنامه های مدون نسبت به برگزاری جلسات و کارگروه های آموزشی در این راستا اقدام نمایند.
در ادامه اعضاء، نسبت به فرهنگ سازی در خصوص آگاه سازی جامعه درباره مضرات مصرف مواد مخدر و اجتماعی کردن آن و پذیرش معتادین از طرف خانواده و جامعه بعنوان مریض، فعالیت و حداقل درکاهش مبتلایان و سایر آسیب های اجتماعی نقش تاثیرگذاری داشته باشند، تاکید کردند.
در این جلسه مقرر گردید: کمیته های تخصصی چهارگانه نسبت به ارائه برنامه های کارشناسی مدون جهت اجرا در سال جاری اقدام و برای تصویب درجلسه آتی ارائه نمایند. همچنین نهاد ها و دستگاه های اجرایی درخصوص فرهنگ سازی و اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر با یکدیگر هماهنگی لازم را ایجاد و از موازی کاری دستگاه های اجرایی ممانعت بعمل آورند و از یکنواخت کردن برنامه ها و همچنین از روزمرگی پرهیز نمایند.