ستاد استقبال از سفرهای نوروزی مراکزی را برای اسکانان مهمانان نوروزی در نظر گرفته است.

نقده: خیابان استاد شهریار جنب اداره ثبت احوال مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان

تلفن: 35663202-044

نقده: خیابان ولایت(32 متری قند و شکر) روبروی فضای سبز مدرسه مهدیه (نیایش)

تلفن: 35632220 044

نقده: بلوار مدرس هنرستان شهید اسماعیلی

تلفن: 35663810- 044