هشتمین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان روز شنبه مورخه 96/11/28 در محل سالن جلسات فرمانداری، به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء و مدعوین از مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان نقده، برگزارگردید؛ در این جلسه کمیته ای تخصصی چهارگانه در خصوص اجرایی کردن مفاد مصوبات، مبنی بر تدوین برنامه های کارشناسی دراز مدت در خصوص پیشگیری و شناخت دهی جامعه از مضرات مواد مخدر، بحث گفتگو و تبادل نظر گردید؛ در این جلسه مسئولین مراکز درمانی ترک اعتیاد از روند فعالیت مرکز خویش و نحوه آموزش و درمان معتادان تحت پوشش، گزارش مبسوطی ارائه دادند. مقرر گردید: تمامی اعضای شورا با مراکز درمانی ترک اعتیاد همکاری نموده تا برنامه ای کاربردی و در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد اتخاذ نمایند، همچنین مقرر گردید: نقشه آسیب های اجتماعی شهرستان، با نگاه کارشناسی ترسیم و جهت اتخاذ برنامه ای کاربردی در اختیار اعضاء قرار گیرد.