در مورخه 4/11/1396 کارگاه آموزشی برای اولیا دانش آموزان روستای مملو در خصوص پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مسجد روستا برگزار گردید.

در این کارگاه استاد مدعو ضمن آشناسازی اولیا پرداخت و در این رابطه افزودند اولیا می بایست با پیشینه های اولیه نسبت به اینکه گرفتار شدن فرزندان به دام اعتیاد جدی بوده و مراقبت های بیشتری از فرزندانشان داشته باشند.

در این نشست به خطراتی که جوانان را تهدید می کند و عوارض انواع مواد مخدر و چگونگی محافظت از جوانان با کمک و مشارکت در جلسات توجیهی و فرا گرفتن توصیه های کارشناسان تاکید شد.