loader
ﺳﻪشنبه 01 آبان 1397

ليست تشكل هاي مردم نهاد شهرستان اروميه

لیست سازمانهای مردم نهاد که از فرمانداری شهرستان مجوز فعالیت دریافت نموده اند.

شماره تماس ثابت وهمراه

نام مدیر عامل

شماره ثبت حقوقی

شماره پروانه فعالیت

موضوع فعالیت

نام سمن

ردیف

09143430222

مصطفی عشقی

111

1/3/106 مورخ 27/1/96

امورات فرهنگی ایثارگران

مجمع امور ایثارگران شهرستان نقده

1

35622726- 09146720351

معصومه نجف زاده

درمرحله ثبت

1/3/615 مورخ 7/5/ 96

امور خیریه

انجمن محبان امام علی (ع)

2

09149507564

فیض اله رضایی

106

2/4/1131مورخ

16/12/ 95

امور خیریه

انجمن خیریه محبان اهل بیت (ع) سولدوز

3

09143436531

منیژه حاج قاسمی

در مرحله ثبت

1/3/721 مورخ 1/6/ 96

آموزش زنان روستایی

یاشیل یورد زنان آذربایجان

4

09141461968

غلام رضا جعفری

104

2/4/742 مورخ 23/8/95

محیط زیست

انجمن شانلی سولدوز نقده

5

09144404612

محمد رضا جلیل پور

در مرحله ثبت

1/3/224 مورخ 12/2/ 96

محیط زیست

انجمن همیاران دشت سبز سولدوز

6